Algemene voorwaarden

Definities: In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Calvino: de bepaler van deze algemene voorwaarden. De klant: de wederpartij: een instelling of natuurlijke persoon. 1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Calvino en de klant waarop Calvino deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Calvino, voor de uitvoering waarvan een andere partij in het geding is. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikelen: De aangeboden artikelen worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw mogelijk afgebeeld en/of beschreven op de website en/of in schriftelijke aanbiedingen en bezitten de eigenschappen die door Calvino in het aanbod worden genoemd. Op de website wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien men op het aanbod ingaat.

Prijzen: Alle prijzen op de website zijn inclusief 21% BTW, exclusief verzendkosten. 

Bestelling: Calvino levert pas uit na ontvangst van betaling bij vooruitbetaling. Calvino houdt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Uw bestelling wordt door Calvino 10 dagen voor u gereserveerd. Is uw betaling na 10 dagen nog niet binnen dan gaan de artikelen weer in de verkoop. Komt uw betaling na 10 dagen binnen, en zijn de bestelde artikelen nog op voorraad, dan gaat de levering gewoon door. Indien de bestelde artikelen na 10 dagen, niet meer op voorraad zijn dan wordt het door u betaalde bedrag op uw rekening terug gestort. Retourneren van zendingen/artikelen: Voor alle aankopen geldt een zichttermijn van 7 dagen. De zichttermijn houdt in dat de klant het recht heeft binnen 7 dagen de artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds in originele verpakking te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper. Na ontvangst van de zending en goedkeuring van Calvino over de staat van de producten, wordt binnen 14 dagen het geld van de koper teruggestort. 

Levering: Particulieren:De levering vindt plaats nadat de betaling is ontvangen. (binnen 3 werkdagen na ontvangen betaling). Bij vooruitbetaling vooruit vindt de levering plaats nadat de betaling is ontvangen. Indien de levering vertraging oploopt -hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om anderen redenen- of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de klant daarvan bericht ontvangen. Een opgegeven levertijd is nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Calvino schriftelijk ingebreke te stellen. De bestellingen worden verstuurd met TNT Post. De klant betaalt boven de €50,- geen verzendkosten.

Versturen: Calvino draagt geen risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant.

Garantie: Calvino garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties op de webwinkel. De op de factuur/pakbon vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie. Elk gebrek aan een artikel, dat is ontstaan bij een normaal en oordeelkundig gebruik, zal door op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode van een maand na aankoop, het artikel gratis worden vervangen. Indien de klant terecht om vervanging verzoekt, is Calvino eveneens gerechtigd om voor teruggave van de aankoopprijs van de klant te kiezen. Voor zover de fabrikant nadere uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, worden deze beperkingen door Calvino overgenomen. Ingeval van zichtbare gebreken dient de klant het artikel op kosten van Calvino te retourneren binnen de zichttermijn, onder mededeling van het gebrek. In geval van verborgen gebreken, of in geval van zichtbare gebreken na de zichttermijn dient elke klacht binnen 14 dagen doch niet later dan een maand na de factuurdatum, te worden gemeld. De klant dient schriftelijk een beschrijving van de geconstateerde gebreken mee te sturen. Indien de klant niet schriftelijk om herstel dan wel vervanging verzoekt, beslist Calvino of het artikel vervangen wordt. Bij artikelen die de klant op eigen initiatief opstuurt, komen de vervoerskosten voor diens rekening. Calvino is in dat geval niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het vervoer. Calvino is niet aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Calvino geleverd artikel, tenzij de klant aantoont dat de schade ontstaan is door opzet of grove nalatigheid van Calvino . Calvino (In)directe kosten of schade bij de klant of een derde, veroorzaakt door het buiten gebruik zijn van een defect artikel, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aantoont dat de kosten of schade ontstaan zijn door opzet of grove nalatigheid van Calvino.

Terugbetalingen: Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door Calvino gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de verkoop worden terugbetaald. 

Privacy: Door het plaatsten van een bestelling worden gegevens opgeslagen in de persoonsregistratie van Calvino. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt. De door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn. Calvino verstrekt -zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar persoonsregistratie- geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt.

Overige bepalingen: Voor de gevolgen van zetfouten op de website of andere vormen van media kan Calvino geen aansprakelijkheid aanvaarden. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.